Galego | Castellano
raiolas

TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO

Alteracións do desenvolvemento de diversas función do Sistema Nervioso Central, caracterízanse pola presenza de dificultades específicas nas áreas social, comunicativa e cognitiva.

Dificultades no uso e comprensión da comunicación verbal e non verbal (ausencia ou retraso na linguaxe, linguaxe repetitivo, escasa mirada).

Dificultade para comprender e establecer relación sociáis.

Dificultade para adaptarse de forma flexible aos cambios e na ampliación dos seus intereses e comportamentos (poden ser restrinxidos, repetitivos…)

Causas:

As causas que provocan os TEA aínda están por dilucidar, non se trata dunha causa biolóxica única, senón que hai que considerar una etioloxía multifactorial, é dicir, una combinación de posibles factores xenéticos, neurolóxicos, inmunolóxicos, perinatal, neuroanatómicos e bioquímicos determinantes da súa patoxéneses.

Prevalenza:

Estudios consensuados internacionalmente, establecen prevalenza de 25 persoas con TEA por cada 10000 cidadáns adultos e 1 caso de TEA por cada 150 nenos en idades escolares.

Diagnóstico:

Unha detección precoz dos TEA é de gran importancia xa que está demostrado que unha intervención e tratamento temperáns van repercutir moi positivamente na evolución das persoas atendidas e nas súas familias.

Intervención:

Unha intervención precoz é a mellor esperanza de futuro das persoas con TEA, unha atención temperá orientada a mellorar os síntomas, proporcionaralles, e tamén a súa familia, múltiples e importantes beneficios.

A intervención das persoas con TEA debe ser multidisciplinar e coordinada, incluíndo os enfoques e obxectivos de todas as persoas implicadas: familias, educadores, médicos, etc…

RAIOLAS acaba de incorporar unha Diplomada en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

Con esta incorporación búscase, entre outros fins, que a traballadora contratada por medio deste programa se desenvolva nun contexto laboral que lle proporcione novas habilidades, coñecementos e destrezas pedagóxicas para un mellor desenvolvemento da súa vida laboral, propiciando e fortalecendo o coñecemento técnico necesario para o mellor desempeño das actividades laborais ao fin de facilitar a súa empregabilidade.

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Móvenos a ilusión por facilitar o acceso ao mercado laboral a unha nova traballadora e a satisfacción por ver cómo adquire novos coñecementos e habilidades laborais que a faculten para a intervención pedagóxica con persoas con TEA/TCS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo