Galego | Castellano
raiolas

RAIOLAS

PLAN ESTRATéXICO 2014-2017

Misión

A misión da Asociación é a de mellorar a calidade de vida e rede de servizos para as persoas con TEA e as súas familias, procurando a súa plena integración social e familiar.

Procurando:

 • A sensibilización da sociedade e dos profesionais do campo educativo, sanitario e social, acerca da dimensión e impacto socio-familiar do Trastorno do Espectro Autista.
 • Facilitar o acceso das familias á rede social, á información, orientación e asesoramento de todos os aspectos relacionados co Trastorno.
 • Promover recursos que favorezan a autonomía persoal e funcional da persoa con TEA e a súa familia.
 • Apoiar e axudar as familias.
 • Facilitar o encontro e intercambio de experiencias entre as familias.
 • Difundir a necesidade dun diagnóstico preciso para unha mellor intervención.
 • Que as familias se sintan parte da Asociación, que a fagan súa.

Visión

A Asociación Raiolas-Lugo Raiolas quere ser unha asociación capaz de responder ás necesidades cambiantes das persoas con TEA e as súas familias, con eficacia; e ser un referente na provincia de Lugo na atención de persoas con TEA e as súas familias.

Valores

 • Dereito a ser diferentes (non se trata de ter dereito a ser iguais senón de ter igual dereito a ser diferentes).
 • Compromiso (implicación de todas as persoas que forman a Asociación).
 • Calidade (Mellora continua no servizo)

Política de Calidade

A calidade é un compromiso de Raiolas así como unha responsabilidade individual de cada un dos membros da Asociación.

A Política de calidade da Asocaición Raiolas-Lugo ten como obxectivo ofrecer un servizo completo que incida na mellora na calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias.

Esta Política será conseguida mediante os seguintes compromisos:

 • Que a mellora continua da calidade sexa un compromiso da directiva de Raiolas-Lugo e de cada un dos seus traballadores.
 • Ofrecer un servizo personalizado de acordo cos criterios de eficacia, eficiencia e ética profesional.
 • Facilitar ás persoas con TEA e ás súas familias os recursos e o apoio persoal necesario para alcanzar a mellora na calidade de vida das persoas con TEA.
 • Desenvolver con transparencia os seus obxectivos ao servizo das persoas con TEA, as súas familias, os socios, a directiva e os financiadores.
 • Lograr un equilibrio permanente e equitativo entre o incremento de novos socios e a calidade no servizo.
 • Ser flexibles e adaptarnos ás necesidades e expectativas das persoas con TEA e as súas familias e aos cambios do ámbito.
 • Atender ás necesidades de formación persoais dos traballadores.
 • Establecer canles de información e comunicación que faciliten a participación e o compromiso dos traballadores cos obxectivos de calidade do programa.

A Política de Calidade conta co respaldo da Xunta Directiva de Raiolas-Lugo  é coñecida e aplicada por todo o persoal que conforma a Asociación na execución das súas actividades. A directiva de Raiolas comprométese a facilitar os medios necesarios ao seu alcance para lograr o establecido nesta Política, asegurando a súa actualización, o seu entendemento e difusión a todos os niveis.

Esta política maniféstase nos compromisos que a Asociación pretende cos seus grupos de interese:

FAMILIAS E PERSOAS CON TEA:

 • Dar información, orientación e asesoramento, sobre a Asociación e o Autismo adaptados aos seus intereses.
 • Garantir un clima de confianza e seguridade axeitado para xerar un ambiente óptimo.
 • Protección da intimidade.
 • Recibir unha valoración profesional de cada caso concreto.
 • Sentirse nun ámbito seguro, confiado, predicible, que non xere estrés.
 • Ofrecer un servizo individualizado e especializado centrado en desenvolver as áreas nas que a persoa con TEA presente maiores dificultades (socialización, comunicación, conduta e xogo).
 • Fomentar a participación e implicación das familias na Asociación.
 • Fomentar a comunicación entre as familias e as persoas con TEA

TRABALLADORES

 • Ofrecerlles unha formación continua.
 • Fomentar e garantir o traballo en equipo.
 • Dotalos da infraestrutura e recursos necesarios para o desenvolvemento das súas actividades.

ADMINISTRACIÓN/FINANCIADORES

 • Garantir unha xestión transparente e legal.

PROVEDORES

ADEMAIS A ASOCIACIÓN COMPROMÉTESE:

 • Á formación de persoas en prácticas (colaborando coa universidade).
 • Á participación e formación do voluntariado (estamos inscritos no rexistro de entidades de acción voluntaria).
 • Á colaboración e intercambio de información con outras asociacións e centro educativos.

RAIOLAS-LUGO COMPROMETESE A MELLORAR A CALIDADE NO SEU SERVIZO.

RAIOLAS acaba de incorporar unha Diplomada en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

Con esta incorporación búscase, entre outros fins, que a traballadora contratada por medio deste programa se desenvolva nun contexto laboral que lle proporcione novas habilidades, coñecementos e destrezas pedagóxicas para un mellor desenvolvemento da súa vida laboral, propiciando e fortalecendo o coñecemento técnico necesario para o mellor desempeño das actividades laborais ao fin de facilitar a súa empregabilidade.

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Móvenos a ilusión por facilitar o acceso ao mercado laboral a unha nova traballadora e a satisfacción por ver cómo adquire novos coñecementos e habilidades laborais que a faculten para a intervención pedagóxica con persoas con TEA/TCS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo