Galego | Castellano
raiolas

TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

Alteraciones del desarrollo de diversas funciones del Sistema Nervioso Central. Se caracteriza por la presencia de dificultades específicas en las áreas social, comunicación y cognición.

Dificultades en el uso y comprensión de la comunicación verbal y no verbal (ausencia o retraso en el lenguaje, lenguaje repetitivo, escasa mirada)

Dificultad para comprender y establecer relaciones sociales.

Dificultad para adaptarse de forma flexible a los cambios y en la ampliación de sus intereses y comportamientos (pueden ser restringidos, repetitivos...)

Causas:

Las causas que provocan TEA aun están por averiguar, no se trata de uma causa biológica única, sino que hay que considerar una etiologia multifactorial, ES decir una combinación de posibles factores genéticos, neurológicos, inmunológicos, perinatales, neuroanatómicos y bioquímicos determinantes de su patogenie.

Prevalencia:

Estudios acordados internacionalmente, establecen una prevalencia de 25 personas com TEA por cada 10000 ciudadanos adultos y un 1 caso de TEA por cada 150 niños en edades escolares.

Diagnóstico:

Una detección precoz de los TEA es de gran importancia ya que está demostrado que una intervención y tratamiento tempranos van a repercutir muy positivamente en la evolución de las personas atendidas y de sus famílias.

Intervención:

Una intervención precoz es la mejor esperanza de futuro para las personas com TEA, una atención temprana orientada a mejorar los sintomas, les proporciona, y también a su familia, múltiples e importantes beneficios.

La intervención de las personas com TEA debe ser multidisciplinar y coordinada, incluyendo los enfoques y objetivos de todas las personas implicadas: familia, educadores, médicos, etc...

RAIOLAS acaba de incorporar unha Diplomada en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

Con esta incorporación búscase, entre outros fins, que a traballadora contratada por medio deste programa se desenvolva nun contexto laboral que lle proporcione novas habilidades, coñecementos e destrezas pedagóxicas para un mellor desenvolvemento da súa vida laboral, propiciando e fortalecendo o coñecemento técnico necesario para o mellor desempeño das actividades laborais ao fin de facilitar a súa empregabilidade.

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Móvenos a ilusión por facilitar o acceso ao mercado laboral a unha nova traballadora e a satisfacción por ver cómo adquire novos coñecementos e habilidades laborais que a faculten para a intervención pedagóxica con persoas con TEA/TCS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo